Success in your mind 
จุดแรงบันดาลใจ จุดไฟให้ความสำเร็จ

หากตัวแทนจำหน่ายของท่านกำลังประสบปัญหาเหล่านี้

คอร์สปลุกพลังตัวแทนจำหน่าย..
สร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์เจ้าของแบรนด์ที่มีความตั้งใจจริงในธุรกิจ และต้องการพัฒนาตัวแทนจำหน่ายให้พร้อมที่จะสู้ไปกับแบรนด์ เพื่อบรรลุเป้าหมายในชีวิต

จะได้อะไรบ้างจากการจัดสัมมนานี้บ้าง?

1. ตัวแทนจำหน่ายมีเป้าหมายชีวิต มีเป้าหมายอยากสำเร็จไปกับแบรนด์

2. ตัวแทนจำหน่าย มีความเชื่อมั่นในแบรนด์

3. ตัวแทนจำหน่าย กลับมาสต๊อกสินค้าด้วยไฟแห่งความสำเร็จ

4. ได้ภาพความประทับใจ ส่งให้ตัวแทนจำหน่ายท่านที่กำลังติดตามแบรนด์ มีความมั่นใจ

ภาพผลงานสัมมนาที่ผ่านมา

ภาพผลงานสัมมนาที่ผ่านมา

คุณนุ่น ปานภัสส์ เกตุดี (CEO นักธุรกิจ ออนไลน์)

ดีค่ะ ตัวแทนนุ่น เค้าคิดบวกมากขึ้น และรู้จักกันมากขึ้น จากที่ไม่ค่อยได้พูดคุยกั นไม่กล้าคุยกัน

ส่งผลต่อการกระตุ้นในการทำงานที่ดีมากขึ้น ยอดขายดีขึ้นมาก ทุกคนมองเห็นเป้าหมายชัดเจนมากขึ้น

และมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น ทำให้เค้ากล้าออกไปขาย กล้าที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า

กล้าที่จะปิดการขาย ทำให้มียอดเพิ่มมากขึ้น

#จากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

คุณฟ้า เฟื่องฟ้า ขัดผาบ (CEO นักธุรกิจ ออนไลน์)

ดีค่ะ ตัวแทนรู้จักและ รักกันมากขึ้น ยอดดีขึ้น ตัวแทน Up Stock กันมากขึ้น มีเป้าหมายชัดเจน

มีพลังในการทำงาน เห็นได้ชัดว่าเค้าพร้อมจะร่วมเดินหน้าไปกับเรา

#จากการสัมภาษณ์

คุณรวงข้าว (นักธุรกิจ)

สัมมนานี้ได้จุดประกายความคิด เป็นการเปิดโลกธุรกิจสำหรับตัวพี่เอง ทำให้ครอบครัว มีความสุขมาก ๆ

ตัวพี่เองรู้สึกอิ่มใจ และตั้งมั่นในเป้าหมาย

ที่มีเพิ่มขึ้นมาก ๆ ขอบคุณจากหัวใจที่มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนา ขอบคุณ

#จาก FB Thanwanan Suksomboollers

การจัดสัมมนานี้เหมาะกับใคร?

เจ้าของกิจการ,เจ้าของแบรนด์ ที่มีความต้องการให้แบรนด์มีความแข็งแรงจากภายใน

แม่ทีมที่มีตัวแทนจำหน่ายพร้อมที่จะเติบโตไปกับคุณ สร้างสายงานที่แข็งแรงมั่นคง

จุดเด่นที่ทำให้คอร์สสัมมนานี้ประสบความสำเร็จ

1. เรามีการวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ และออกแบบงานสัมมนาให้ตรงเป้าประสงค์ของเจ้าของแบรนด์

2. ถ่ายทอดโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและบรรยาย ศาสตร์ด้านการเพิ่มศักยภาพในตนเองที่มีประสบการณ์มากว่า 10 ปี

3. เราใช้กระบวนการ NBG (New Behavior Generator) ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงตนเอง สู่ชีวิตที่ประสบความสำเร็จ

4. เราใช้กระบวนการ Tranformation เพื่อค้นหาความสามารถที่ซ่อนเร้นอยู่ในตนเอง และนำไปใช้ให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดของตนเอง

5. เราใช้เครื่องมือที่สามารถดึงศักยภาพของมนุษย์ที่ทั่วโลกยอมรับจากศาสตร์ NLP (Neuro-Linguistic Programming)

หัวข้อการเรียนรู้

Success in your mind-จุดแรงบันดาลใจ จุดไฟให้ความสำเร็จ

ประวัติวิทยากร

ชาญธาดา  ทิพย์กนก

 

ตำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลฟ์แพลน แอนด์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด

LifePlan& Development Co.,Ltd.

ที่ปรึกษาการเงินและผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

 

ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม

Bachelor Degree  B.Sc. Technology industry computers Pibulsongkram Rajabhat University
หลักสูตร “ศิลปศาสตร์การพูดในที่สาธารณะ”(Toastmaster International)
สมาคมศิลปศาสตร์การพูดพิษณุโลก
หลักสูตร Leadership Training(Life University) Leading Performance Thailand
หลักสูตร  Finding Life Purpose & Passion (Life University) Leading Performance Thailand
หลักสูตร  พัฒนาบุคลิกภาพและการพูด (Bangkok Life  Assurance)
หลักสูตร  “เทคนิคการเป็นวิทยากรนันทนาการมืออาชีพ
สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาด้านการสื่อสาร
(Training and Development Communication ) TDC.
หลักสูตร  การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด (คิด พูด ทำ อย่างผู้นำยุคใหม่)
อาจารย์กนกศักดิ์  ลิขิตไพรวัลย์    สถาบันไทยวิชั่นเทรนนิ่ง (Thai Vision Training)
หลักสูตร  “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” (New Entrepreneurs Creation : NEC)
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักสูตร  เงินทองต้องวางแผน  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSI)
หลักสูตร  พื้นฐานการวางแผนการเงินเบื้องต้น  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSI)
หลักสูตร  Wealth Management (Thai Professional Finance Academy : Thai PFA)
หลักสูตร  ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์  Securities Investment Consultant (SIC)
หลักสูตร  การวางแผนการเงิน  Certified Financial Planner (CFP)
(Thai Professional Finance Academy : Thai PFA)
ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial & Tax Planning)
ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)
ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning)
หลักสูตร  Perfect Relationship : ความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบ
หลักสูตร  Ignite Your Life  :  จุดประกายชีวิตของคุณ
หลักสูตร  Perfect  Health : สุขภาพที่สมบูรณ์แบบ
หลักสูตร  Mindset of Excellence  :  ความคิดแห่งความเป็นเลิศ
หลักสูตร  Therapeutic Coaching  : การฝึกสอนการบำบัดรักษา
บริษัท ลีดดิ้ง เพอร์ฟอร์แมนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
(Leading Performance Thailand)
Cert – Ultimate Leadership & Therapeutic Coaching Certified Practitioner of Neuro – Linguistic Programming
Cert – Certified Hypnotherapist
Cert – Certified Practitioner of Time Line Therapy

รับรองโดย
1. NLP University
2. American Board of NLP
3. American Board of Hypnosis and recognized by HTI Ca (California)  & ACHE
4. Time Line Therapy Association USA

ประวัติการทำงาน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ภาคเหนือ 2
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
บริษัท บริษัท ไลฟ์แพลน แอนด์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด

อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประสบการณ์
วิทยากรบรรยาย หลักสูตร บุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่สาธารณะ
( Toastmaster International )องค์กรเอกชนและรัฐบาล
วิทยากรบรรยาย หลักสูตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
วิทยากรบรรยาย  หลักสูตร บุคลิกภาพและการพูดในที่ชุมชน
บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลิสซิ่ง จำกัด

วิทยากรบรรยาย  หลักสูตร  การพัฒนาบุคลิกภาพการพูด การนำเสนอและการโน้มน้าว
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ภาคเหนือ 2

วิทยากรบรรยาย  หลักสูตร  การวางแผนการเงินเบื้องต้น
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ภาคเหนือ 2

วิทยากรบรรยาย หลักสูตร  ขอรับ/ต่อใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 1-3
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน

อาจารย์พิเศษประจำชมรมศิลปะการพูด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

วิทยากรบรรยาย  หลักสูตร  การสร้างสัมพันธ์ในองค์กร
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา  อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิทยากรบรรยาย  หลักสูตร  การพัฒนายกระดับความคิดและจิตใจ (The White Mind)
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวรอ อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก

วิทยากรบรรยาย  หลักสูตร  บุคลิกภาพการพูดในที่ชุมชนสำหรับหัวหน้าชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วิทยากรบรรยาย  หลักสูตร  การบริหารการเงินเบื้องต้น
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

วิทยากรกิจกรรมนันทนาการ  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ภาคเหนือ 2
วิทยากรกิจกรรมนันทนาการ  บริษัท ดิลกภัณฑ์ ดี แอนด์ ดี พลาซ่า จำกัด (พิษณุโลก)
วิทยากรกิจกรรมนันทนาการ  ร้านน้องโบ๊เบ๊ประตูน้ำ (พิษณุโลก)

วิทยากรบรรยาย หลักสูตร  การพัฒนายกระดับความคิดและจิตใจ (The White Mind)
HomeFlower Design Wedding Planner & Organizer
(โฮมฟลาวเวอร์ ดีไซน์ เวดดิ้งแพลนเนอร์ แอนด์ ออร์แกไนซ์)

วิทยากรบรรยาย หลักสูตร   สร้างคุณค่าให้ตนเอง  เพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร
บริษัท  โค้ดอิมเพรส ไอที โซลูชั่น จำกัด (ADSIDEA)

วิทยากรบรรยาย หัวข้อ สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต
เรือนจำกลางจังหวัดพิษณุโลก

วิทยากรบรรยาย หัวข้อ  Success in Your  Mind
บริษัท เบบี้เฮลธ์ตี้  (ประเทศไทย) จำกัด  Baby Healthy (Thailand) Co.,Ltd.
บริษัท  จีเมซ (ประเทศไทย) จำกัด  G-Maze (Thailand) Co.,Ltd.

ผู้ดำเนินรายการ สัมภาษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ในงานแถลงข่าวและเปิดตัวโครงการ
12 เมืองต้องห้ามพลาด พลัส  ณ ลานดอกกระดาษ ในโครงการพัฒนาป่าไม้
ตามแนวพระราชดำริ ภูหินร่องกล้า อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก

พิธีกรงานสัมมนา
งานประกันชีวิตแห่งชาติ ปี 2560   สมาคมตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาการเงิน จ.พิษณุโลก

วิทยากรบรรยาย  หัวข้อ  สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต
นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
ผู้ต้องขัง เรือนจำกลางพิษณุโลก

วิทยากรบรรยาย เรื่อง บุคลิกภาพการพูดในที่สาธารณะ
ในโครงการอบรมและพัฒนาบทบาทศักยภาพสตรี  เทศบาลตำบลบ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า