สื่อโฆษณารายการทีวีรูปแบบใหม่
ที่เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
บริการโฆษณารูปแบบวีดีโอ
โดยเน้นการเพิ่มจำนวนคนให้เห็นข้อความโฆษณาของคุณ
เพื่อเป็นการโปรโมทสินค้าและบริการที่รู้จักในวงกว้างและรวดเร็ว
โดยการทำการตลาดบน LINE TV

“โปรโมทโฆษณาของคุณให้มีผู้เห็นโฆษรามากขึ้น ในรูปแบบของวิดีโอ
เพิ่มการเป็นที่รู้จักเป็นวงกว้าง เข้าถึงได้ทุกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
ผ่านการทำการตลาด LINE TV”

โปรไฟล์ผู้ใช้

เพศ

ช่วงอายุ

พื้นที่

อุปกรณ์ที่ใช้รับชม

ลงโฆษณา LINE TV กับ ADSIDEA ดีอย่างไร

ทีมงาน Support ตลอดอายุการใช้งาน

แนะนำรูปแบบโฆษณา บน LINE ให้เหมาะกับธุรกิจคุณ

สรุป Report ให้ตลอดแคมเปญ

บริษัท ADSIDEA เป็น Agency Partner กับบริษัท LINE Thailand

LINE TV Function

ระบุช่วงเวลา

มีคนเข้าถึง ไม่ต่ำกว่า1 ล้าน/IMP

Android

กลุ่มเป้าหมาย

ระบุสถานที่

IOS

ประเภทรายการ

บริการโฆษณาบน LINE TV

โฆษณาแบบกดข้ามได้ (Skippable)

• ความยาวโฆษณา : ไม่เกิน 60 วินาที
• ค่าใช้จ่าย : คิดค่าโฆษณาทุกๆ 1,000 ครั้ง /CPM
• การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย : การแสดงแบบ Random
กระจายไปตามวีดีโอต่างๆบน LINE TV หรือเลือกแบบระบุรายการ
• โฆษณาขั้นต่ำ 1 ล้าน IMP/แคมเปญ
• โฆษณาแสดงผล : บนคอมพิวเตอร์ Desktop , Smartphone ,Tablet

โฆษณาแบบกดข้ามไม่ได้ (Non Skippable)

• ความยาวโฆษณา : ไม่เกิน 30 วินาที
• ค่าใช้จ่าย : คิดค่าโฆษณาทุกๆ 1,000 ครั้ง /CPM
• การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย : การแสดงแบบ Random
กระจายไปตามวีดีโอต่างๆบน LINE TV , หรือเลือกแบบระบุรายการ
• โฆษณาขั้นต่ำ 1 ล้าน IMP/แคมเปญ
• โฆษณาแสดงผล :คอมพิวเตอร์ , Desktop , Laptop , Smartphone , Tablet

รูปแบบโฆษณา LINE TV

Pre-roll
(โฆษณาก่อนเริ่มวีดีโอ)
 
Post-roll
(โฆษณาหลังวีดีโอจบ)
 

ค่าบริการ Pre-roll

Standard
(สำหรับทุกรายการ)
 • Pre-roll Skippable (up to 60 secs)
 • ค่าโฆษณา Standard 200 บาท/CPM
 • Impression / Minimum Buy 1,000,000 IMP/เดือน
 • ค่าโฆษณา 200,000 บาท/เดือน
Standard
(สำหรับทุกรายการ)
 • Pre-roll Non Skippable (up to 30 secs)
 • ค่าโฆษณา Standard 300 บาท/CPM
 • Impression / Minimum Buy 1,000,000 IMP/เดือน
 • ค่าโฆษณา 300,000 บาท/เดือน
Layer
(สำหรับเลือกรายการ 1 Layer = 5 รายการ)
 • Pre-roll Skippable (up to 60 secs)
 • ค่าโฆษณา Standard 220 บาท/CPM
 • Impression / Minimum Buy 1,000,000 IMP/เดือน
 • ค่าโฆษณา 220,000 บาท/เดือน
Layer
(สำหรับเลือกรายการ 1 Layer = 5 รายการ)
 • Pre-roll Non Skippable (up to 30 secs)
 • ค่าโฆษณา Standard 330 บาท/CPM
 • Impression / Minimum Buy 1,000,000 IMP/เดือน
 • ค่าโฆษณา 330,000 บาท/เดือน

ค่าบริการ Post-roll

Standard
(สำหรับทุกรายการ)
 • Post-roll Bumper Ads (up to 6 secs)
 • ค่าโฆษณา Standard 100 บาท/CPM
 • Impression / Minimum Buy 2,000,000 IMP/เดือน
 • ค่าโฆษณา 200,000 บาท/เดือน
Layer
(สำหรับเลือกรายการ 1 Layer = 5 รายการ)
 • Post-roll Bumper Ads (up to 6 secs)
 • ค่าโฆษณา Standard 110 บาท/CPM
 • Impression / Minimum Buy 2,000,000 IMP/เดือน
 • ค่าโฆษณา 220,000 บาท/เดือน

ลงทะเบียนรับคำปรึกษา
ปิดเมนู